Базалық технологиялыө үрдісті сипаттау және талдау

Тағайындалуы, пайдалану саласы мен конструкция жұмысының жағдайы

Көп қабатты ғимараттар мен құрылыстардың дәнекерлік конструкциялары техникалық талаптарға, мемлекеттік және салалық стандарттарға, сонымен қатар нормативті техникалық құжаттарға сәйкес дайындалу керек.

Дипломдық жобада қарастырылатын конструкцияны дәнекерлеу 4 кем емес разряд дәнекерлеушісімен орындалу керек. Технологиялық ұсталымдарды орындау 3 разрядтан кем емес дәнекерлеушімен орындалу керек. Дәнекерлік қосылыста әр түрлі ақаудардың болуы кезінде, бөлімшенің жалпы созылуы жіктің жалпы ұзындығынан 5% артық болмау керек.

Конструкцияда қолданылатын материалдар

Берілген жұмыста айнымалы қималы, дәнекерлік екі таврлы балка болып табылатын 156-1 колоннасы қарастырылға. ВСт3пс. төменлегірленген болаттан дайындалған колонна көп қабатты ғимараттың металл конструкция элементі болып табылады.

Қолданылатын материалдардың химиялық құрамы мен механикалық қасиеттері 1.1-1.3 кестеде көрсетілген.

1.1 кесте –ВСт3пс болаттың химиялық құрамы, % [1]

C Mn Si P S Cr Ni Cu As
Артық емем
0,14 0,40-0,65 0,05-0,17 0,04 0,05 0,30 0,30 0,30 0,08

Кесте –ВСт3пс болаттың механикалық қасиеттері

МЕСТ Жеткізу күйі Қима, мм σ0,2,МПа σв,Мпа δ5(δ4),%
Кем емес
380-94 Прокат До 20 370 – 480

1.3 кесте –ВСт3пс болаттың KCU меншікті тұтқырлығы

Прокат түрі Үлгі кесу бағыты Қима, мм KCU, Дж/см2
+20º C -20º C Мех. тозудан кейін
Бет Жазық 5 - 9 Кем емес

ВСт3пс болат үшін дәнекерлеу шектеусіз дәнекерленеді; дәнекерлеу әдістері: РДС, АДС флюс астында және қорғаныс газында, ЭШС, КТС.

1.3 Дәнекерлену

Болат дәнекерленуінің елеулі көрсеткіші олардың мартенсит құрылыммен және суық шынықтыру жарылулармен қатты морт сынғыш аймақ түзуге тұрақтылығы болып табылады.

Химиялық құрам бойынша болаттардың дәнекерленуін жуықтау болжауға болады. Сонымен қатар жарылулардың пайда болуына жалпы әсер көмртегінің баламалы құрамы бойынша бекітіледі - Сэкв, сандық мәні келесі формула бойынша анықталады:

%, (1.1)

мұндағы С,Mn -болаттағы химиялық элементтердің пайыздық құрамы, %.

3 болат үшін

Сэ=0,22+0,65/6+0,30/5+(0,30+0,30)/15=0,428

Бұл [Сэ]=0,45 % қарағанда төмен, сәйкесінше, қыздыру қажеттігі жоқ. Зауыттың берілген болат дәнекерлеу кезіндегі практикалық тәжірибесіне негізделе отырып, қалыңдығы 30 мм артық емес болат керек.

Болат қабілеттігі бөлік кесуше ұшырайды, көміртегі эквивалентінің көмегімен оның химиялық құрамы бағаланады:

Cэ=C+0,4-Cr+0,3-(Si+Mo)+0,2-V+0,16-Mn+0,04- (Ni+Cu), % (1.2)

Cэ =0,22+0,4-0,3+0,3-0,21+0,16-0,65+0,04-0,33=0,542 %

Сэ<0,6 – болат кез келген температуралық жағдайдарда кесіледі, кесу алдында қыздыру керек емес.

Конструкия технологиясы

Конструкция технологияьық болады, егер оны жеке түйіндерге бөлу мүмкіндігі бар болса және жинау дәнекерлеу құрылғылары мен жабдығын қолданумен мамандардырылған жұмыс орындарында дәнекерленген. Жіктер орындауға жету қиын емес.

Конструкция дәнекерлеудің оңтайлы параметрлерін қолдану дәнекерлеу жігінің оңтайлы параметрлерімен (балқыту тереңдігі, жік ені, білікше биіктігі және т.б.) негізгі металлдың тең беріктілік талаптарына жауап беретін сапалы қосылыс алуға мүмкіндік береді. Технологияға сонымен қатар слесарлы, механиклаық өңдеу, жіктердің сапасын бақылау жалпы конструкция сапасын бақылау мүмкіндігі де кіреді. Дайын өнімді қоймалық орынға тасымалдау аспалы крандармен, электоокара және автотиеушімен жүзеге асады.


Базалық технологиялыө үрдісті сипаттау және талдау

Колонна дайындау бойынша бөлімше дайындық және жинау дәнекерлеу бөлімшелерінен тұрады. Участок по изготовлению колонны состоит из заготовительного и сборочно-сварочного отделений.


8007340959342195.html
8007451929100631.html

8007340959342195.html
8007451929100631.html
    PR.RU™